Mount Esaoman-Tottabetsu (エサオマントッタベツ岳, Esaoman Tottabetsu-dake)

Mount Esaoman-Tottabetsu (エサオマントッタベツ岳, Esaoman Tottabetsu-dake) is located in the Hidaka Mountains, Hokkaidō, Japan.

from Wikipedia, the free encyclopedia